Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych na stronie internetowej www.mojajezykownia.pl należącej do firmy Językownia Agnieszka Karewicz (zwanej dalej „Stroną internetową”) celem kontynuacji korespondencji w zakresie nadesłanych zapytań lub zgłoszeń uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach których organizatorem jest Agnieszka Karewicz prowadząca działalność gospodarczą jako Językownia Agnieszka Karewicz, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Obwodowa 29b/15 84-240 Reda, NIP: 5882240179, REGON: 367884316, (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Karewicz prowadząca działalność gospodarczą jako Językownia Agnieszka Karewicz, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Obwodowa 29b/15 84-240 Reda, NIP: 5882240179, REGON: 367884316 (zwana dalej „Administratorem”).

3. Z Administratorem można skontaktować się z pisząc na adres: aga@mojajezykownia.pl.

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest konieczność podjęcia działań zmierzających do zawarcia zawarcia umowy pomiędzy Państwem a Administratorem (zwana dalej: „Umową”) lub realizacja zawartej umowy. Podanie wskazanych w formularzu zgłoszeniowym danych jest dobrowolne i jednocześnie konieczne do prowadzenia dalszej korespondencji.

5. W związku z działaniami zmierzającymi do zawarcia zawarcia umowy lub realizacji zawartej umowy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe: a) imię i nazwisko Płatnika, b) adres zamieszkania Płatnika, c) numer telefonu Płatnika, d) adres e-mail Płatnika, e) imię i nazwisko małoletniego Uczestnika Zajęć.

6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: a) przetwarzane zgodnie z prawem, b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

7. Administrator przekaże Państwa dane następującym odbiorcom: a) w przypadku konieczności podpisania umowy, otrzymania certyfikatu uczestnictwa w zajęciach, konieczności przesłania korespondencji Administrator udostępni dane osobowe podmiotom realizujących usługi pocztowe i kurierskie, b) w przypadku dokonywania rozliczeń drogą elektroniczną Administrator udostępni dane firmie MBank SA, c) w celu realizacji usług księgowych dane osobowe przekazywane są do firmy Trio S.C., d) ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazane takim kategoriom odbiorców jak podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, informatyczne.

8. Mają Państwo pełne prawo do: a) dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób, b) sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne, c) usunięcia swoich danych osobowych, d) przenoszenia danych e) ograniczenia przetwarzania, f) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych, g) w przypadku gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu skontaktuj się z Administratorem. h) wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe narusza przepisy prawa.

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zawartej umowy, a także później do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem Umowy, a w przypadku udzielenia zgody marketingowej – do czasu jej cofnięcia. W przypadku chęci uzyskania od Organizatora oferty dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do stworzenia oferty, w trakcie trwania procesu akceptacji oferty oraz, jeżeli dojdzie do podpisania umowy, w czasie trwania umowy aż do czasu jej wygaśnięcia. W przypadku korespondencji nadesłanej drogą elektroniczną Państwa dane będą przechowywane na serwerze poczty elektronicznej do czasu wysłania żądania o usunięcie danych osobowych. W przypadku list deklaracji uczestnictwa w zajęciach dane osobowe przetwarzane są podczas kolejnych rekrutacji wyłącznie w celu poinformowania o ofercie, nie dłużej niż przez okres 3 lat licząc od dnia podania danych osobowych.

10. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12. Niektóre obszary serwisów należących do Administratora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu. Pliki cookie wykorzystywane są w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla użytkownika danego komputera jak i dla serwisu firmy.